Free Webzine Metal | ZoneMetal.com

zonemetal > paroles > Sodom > 'Til Death Do Us Unite

'Til Death Do Us Unite | paroles / lyrics

acheter cet album
'Til Death Do Us Unite - Sodom

album  : 'Til Death Do Us Unite
groupe : Sodom
sortie   : 1997

+ paroles Sodom


793 (Slaget Om Lindisfarne)

Strokes from oars could be heard,
Beautiful ships gushed through the sea
Like a wind from the north,
Our ancestors reached the shore
Men from Hordaland, Rogaland and Adger
Gathered for battle in common
Proud men with no fear
Strokes from the sword crushed the skull of the christian

A long time we ruled, kings of the north
Many battles we won, at the shores of Midgard
But, betrayed by our own brothers
We were forced down on our knees
Now when the wind once again is howling
The thoughts finally goes towards home
We shall rise in our glory
The white horde will for sure shiver

"We died like men
Therefore we never vanished
Weak is the one the enemy loves
Never betray your origin"

[Norwegian]

?retak h?rtes, vakre langskip fosset frem
Som en vind fra nord, kom v?re fedre i land
Horder, Ryger og Egder, samlet til felles strid
Staute menn uten frykt
Sverdslag knuste kristmanns skalle

Lenge herkset vi, Nordens konger
Mange slag vi vant ved Midgards strender
Men, sveket av v?re enge, ble vi tvunget ned i kne
N?r vinden n? igjen jager, vender tankene omsider hjem
Vi skal reise oss i v?r prakt
Sannelig skal kvitehorden skjelve

"Vi falt som menn
Derfor d?de vi ei hen
Veik er den som fiender elsker
Svik ei ditt opphav"


Hordalendingen

Waves are cutting like a knife of time
On the slippery rocks that still stands besides the shore
Two eyes are eyeing the seas
Towards the seas that once brought his ancestors glory

A lonely mind is longing
For the raising of sails
A swordarm is longing hungrily
To cut the throats of cowards

A forgotten treasure is now recovered
Brought out from the darkness of Midgard
Its powers will never again disappear
It is guarded by a man from Hordaland

A night of sorrow will soon be over
Memories from ancient times will glow
A wind blows away the dust from an ancient sword
Two ravens will predict his return

The sets in the west
He lifts his proud face
He looks towards the North Star
The Man From Hordaland

[Norwegian]

B?lgene sk?rer som en tidens kniv
P? de glatte svaberg som enn? st?r
To ?yne skuer utover de hav
Som i fordums tider bar hans slekt til heder

Et stille sinn lengter
Etter atter ? heise seil
En sverdram hungrer
Etter nidmanns strupe

En bortglemt skatt er n? gjennfunnet
B?ret ut fra Midgards m?rke
Den kraft skal aldri mer forsvinne
Den voktes av en mann fra Hordaland

En sorgtung natt er snart over
Et fordums minne lyser opp
En vind bl?ser st?v fra et gammelt sverd
To ravner varsler hans komme

Solen g?r ned i vest
Han l?fter sitt stolte ansikt
Han skuer mot Nordstjernen
Mannen fra Hordaland


Alfablot

Bring forth your sacrifice
The winter can last for long
Show them honour
Servants of Frey
Let the blood flow
On his pride
Until they are pleased
To provide our magnificense and growth

Our king will show his wrath
If we do not honour our promise
Poor the harvest will be
Without seeds in earth

Don't spill the finest blood
Strong sons will not be born too often

"Oh, wise Volve when shall I get to see, fields of growth
When shall I once again feel the light touch from Freyas hands"

Death comes fast
If you do not honour
The people below
The friends of the Vanirs
Bring forth
The holy boar
Then the sun will still shine
And we can still breath

We didn't wish to die
We didn't wish to awake
The wrath of the elders
Bring forth the holy boar

[Norwegian]

Bring frem ditt offer
Vinteren kan lett bli lang
Vis dem ?re
Fr?ys unders?tter
La blodet renne
Over hans stolthet
Til de er begj?ret
For v?r prakt og v?r gr?de

Vred blir v?r konge
Hvis ei v?rt l?fte blir holdt
Skral blir den avling
Som ei er blitt s?dd

Spill ei det beste blod
Sterke s?nner f?des ei i overflod

"Kloke volve n?r skal jeg f? se, Gr?derike enger"
"N?r skal jeg igjen f? f?le, Fr?yas myke hender"

D?den kommer fort
Om en ikke ?rer
Folket der under
Vaneguders frender
Bring fram
Den hellige Galte
S? solen ikke slukner
S? vi fremdeles kan ?nde

Vi ?nsket ei ? d?
Vi ?nsket ei ? vekke
De eldstes harme
Bring fram den hellige Galte

Spill ei det beste blod
Sterke s?nner f?des ei i overflod

"Kloke volve n?r skal jeg f? se, Gr?derike enger
"N?r skal jeg igjen f? f?le, Fr?yas myke hender"


Kvasirs Blod

A war ruled in ancient times
Between the holy races, the Vanirs and the Aces
When peace came, the deities united
From a bowl filled with spit rose Kvasir

"Wise he becomes, he drinks the holy mead
The blood of Kvasir, but not he who drinks
From the spilled mead that dripped
From the falcon"

Kvasir the father of poets by dwarf hands he died
From the blood of Kvasir they made the mead of poets,
The holy drink
Fjalar and Galar once murdered Gilling the Giant,
The father of Suttung
Enraged, Suttung demanded justice to be fullfilled
The blood of Kvasir became the mead of Suttung

Grimne flew out from Valhalla
In the shape of the falcon
To the home of Giants and to Nitberg
Bauge was decived, and Gunnlod betrayed

Out from Nitberg the falcon flew
Finally Kvasir should return to Aasgard
But when the mead disappeared Suttung became furious
Out, in the shape of the eagle he followed
Sadly, Grimne had to spill from his valuable treasure
Which led to the making of the false poets
The falcon flew home to his domains
And Suttung flew into the flames of Tjalve

[Norwegian]

I gammel tid hersket det en krig
Mellom de hellige slekter, baner og ?ser
Da freden kom, ble guddommene forent
Opp fra et kar med spytt steg Kvarsir

"Vis blir den som drikker av mj?den,
Kvarsis blod, men ei den som drikker
Av den spillte mj?d som dryppet fra
Falkens ham"

Kvarsir, hvis skalders far han var,
Ble tatt av dage av dvergehender
Av Kvarsirs blod lagde de skaldemj?den deh hellige drikk
Fjalar og Galar myrdet en gang Gilling jotun, Suttungs far
I Sinne krevde Suttung mannebot
Kvarsir blod ble Suttungs mj?d

Ut fra Valhall flasket Grimne
Kledd opp i falkens drakt
Til Jotunheimen og Nitberg
Bauge bie narret og Gunnlod sveket

Ut fra Nitberg falken fl?y
Omsider skulle Kvarsir hjem,
Men da mj?den forsvant ble Suttung vred
Ut han styrtet i ?rneham

Akk, m?tte Grimne slippe dyrebar last
Slik ble de falske skalder skapt
Falken fl?y hjem til sin borg
Og suttung inn i Tjalves flammer


For Lenge Siden

Hymns were sung
In the times when our people still were proud
In the long gone past
A long time ago

Then came the disease
The disease from south
Deception and false knowledge
Infected our minds

Survival of the fittest was forgotten
But still it didn't disappear
Beneath the layers of a thousand years of deception
Burns the ancient northern thoughts

Fight! Don't let your powers disappear
Our sunset shall also be our dawn

They burned our temples
They killed our men
We shall take back
What once were ours

Fight! Deny not your mind
Our sunset shall also be our dawn

We shall once again sing
Hymns from ancient times
Like we did in those days
A long time ago

[Norwegian]

Lovsanger ble sunget
Den gang folket fremdeles var stolt,
I de svundne tider,
For lenge siden

S? kom pesten
Pesten fra s?r
Svik og vran?re
Forpestet v?re sinn

Den sterkes lov ble glemt
Men forsvant ei
Under et lag av tusen ?rs svik
Ulmer den norr?ne tanke

Kjemp! La ei din kraft forg?
V?r morgen skal ogs? bli v?r kveld

De brente v?re hov
De drepte v?re menn
Vi skal ta tilbake
Det som engang var v?rt

Kjemp! Fornekt et ditt sinn
V?r morgen skal ogs? bli v?r kveld

Vi skal igjen synge
Lovsanger fra fordums tid
Slik vi gjorde i de dager
For pesten kom
FOR LENGE SIDEN


Glemt

The silence inside this place is screaming
Here, were the roses never wither, as they never bloomed
Here the sun never shone
Even the darkness never came in

No hope, no fear
An ocean of tears, that never fell
Tomorrow brings remembrance of opened wounds
The light invaded the endless darkness

A soul, which birth was denied
A soul that became forgotten

The darkness fades away even the brightest colour
The street is empty, and leads to nowhere
A shrilling scream, that no one heard
Who cares? We can all be free

"Tomorrow is a new day
But today was new as well...
... For only thing is fear fealt
The fear of life"

Fallen asleep, wrapped in a blood red blanket
Two dead eyes are staring into emptiness
From a soul, which birth was denied
Death greets the one life forgot

[Norwegian]

Hvor stillheten er ?red?vende her inne
Hvor rossene aldri visner, da de aldri blomstret
Her fant solen aldri frem
Selv m?rket snur i d?ren

Intet h?p, ingen frykt
Et hav av t?rer som aldri rant
Morgendangen bringer bud om ?pnede s?r
Lyset invaderte det endel?se m?rket

Den klareste farge blir dim om natten
Gaten er tom og leder ingensteds
Et strik som skar, men ingen h?rte
Hvem bryr seg? Vi kan alle bli fri

"I morgen er en ny dag,
Men det var ogs? i dag...
...Blott den ene frykten kjennes
Frykten for lyvet"

Sovnet inn, i ei blodr?dt pledd
To d?de ?yne stirrer tomt
Fra en sjel som ble nekter f?dt
D?den hilset den som lyvet glemte


Eld

Born in a flames in the time before time
In the sparkling embrace of Muspellheim
Born to be your souls darked depths
Before Audhumla, our ancient mother awakened

When your eyes is glowing with hate
A hate older than both men and gods
Then you see the light of Muspell
To strong for any man to tame
The oldest force will man never understand
In the deepest domains of fire, man can never reign

Stronger than the grip of death
Mightier than the lights of Norns
Wiser than Fimbul-Tul
More betraying than the son of Faarbaute

That, who once brought forth life
And gave us Mother Earth
Shall return in the flames of Surt
Our flesh shall burn at Ragnarok
Our souls shall be united in FROST & FIRE

[Norwegian]

F?ydd i flammar i tida f?r tid
I muspellheimens gneistrande famm
F?ydd til sjelas djupaste m?rke
F?r Audhumla urmor vakna

N?r augo lyser av eit hat
Eldre enn gudar og menn
D? ser ein muspells ljos
Som ikkje mann kan temja
Den eldste kraft vil me aldri skj?na
Djupt ned i eldriket vil mann aldri r?

Sterkare enn daudens grep
Mektigare enn nomenes ljos
Klokare enn Fimbul-Tul
Meir svikfull enn F?rbautes son

Det som ein gong bar fram liv
Og gav oss v?r Moder Jord
Skal venda attende i Surts flammar
V?r lekam skal brennast ved Ragnarok
V?re sjeler bindast i Frost og Eld


Hit-Parade des sites francophones