Free Webzine Metal | ZoneMetal.com

zonemetal > paroles > Ulver > Bergtatt - Et Eeventyr I 5 Capitler

Bergtatt - Et Eeventyr I 5 Capitler | paroles / lyricsCapitel I : I Troldskog Faren Vild

De ventede T?sens Hiemkomst
Hun vaer i m?rck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
F?lge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse m?rcke Graner

Skogens m?rcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede Gi?st
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer t?rstes efter Christenblod

[De Underjordiske:]
?Det n?rmer sig stille: Een s?rgekl?st Pige
Sidder derinde med foldede H?nder
Hun sender een B?n til det himmeldske Rige?

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe som Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

[Pigen:]
?Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg?

Capitel II : Soelen Gaaer Bag Aase Need

Sagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fj?rnt til Ord som bli'r talt
Et St?d under Bakken, om Hiertets Vee

[Pigen:]
?Sola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i Fange?

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een L?ngsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem i siin Favn
Sorrigen sadte Rood i navnl?s Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa d?cker et Mulm
Hendes Dr?mmers Stier

Capitel III : Graablick Blev Hun Vaer

Langveysfra blifver hun iagttagen
?ine, mange Graablick
Medens Maanen tavst glider

[Pigen:]
?Eg merkje kalde ?yne
Kva er eg v?r - maa v?re snar
F?r Trolldomskraft med Makt meg tar?

?ine holder hende endnu
Seer fra nysgierrig Fj?rnhed

Norsk Nat iiser
Naar Lyd lig hylende Varg s?tter
Torden ruller
(Angsten blusser)

Verden er Sneen
- stille
Alleene hun aander
Hierteslag banker
Blodet iisner i Aarene

[De Underjordiske:]
?Sorrigens Kilde hviler
Paa de tornekl?dte Tr?er
Hun er saa vacker een Dyd
Hendes Dr?m Solspell indvier?

Paa disse hvide Kinder
Paa denne smiilforladte Mund
Taarerne i Elver str?mmer
Naar Verden er i Blund

Capitel IV : Een Stemme Locker

Hun vaagner paa Skyggefulde Stier
I Skogens dybe gr?nne Kammer
Da hvidsker een Stemme paanye
Bag ranked?ckede Stammer

[Stemmen:]
?Kom, om du vil! Kom i M?rcket!
Mit sorte ?ie skald vinde dig!
Mit bl?de Haar skald binde dig!?
(Saa dragende, sugende Ord ...)

[Pigen:]
?O s?de R?st, hvi v?cker du
Min hemmelige Smerte nu
I disse stille Lunde??

[Stemmen:]
?T?s, hvad venter du her at vinde?
F?lg mig i Dalen need...
Hvorledes kand du faae aff Minde
Voor Lycke, voor Hiemmefred??

[Pigen:]
?Eg forstaar ikkje - eg er saa rar ...
... Si maa eg - maa eg??

Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene

Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hi?lpe
Oc med det een nye Pige de r?fvede
Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae
Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

... Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det bl?s;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det ...


Hit-Parade des sites francophones